Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van V.O.F. Easy Catering, gevestigd aan G. Verstegenstraat 5, 2957 AL te Nieuw-Lekkerland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 66589452.

1. Definities
1.1 Easy Catering: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Easy Catering opdracht geeft op het evenement uit te voeren.
1.3 Evenement: de gelegenheid die door opdrachtgever wordt georganiseerd.

2. Algemeen
2.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en / of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Easy Catering zijn bevestigd.
2.2 De offertes zijn verblijvend, tenzij anders overeengekomen.
2.3 Alle genoemde prijzen worden weergegeven inclusief én exclusief 9% BTW of 21% BTW (voor arbeid, verhuur en alcohol) tenzij anders vermeld.

3. Betaling

3.1 Indien het factuurbedrag exclusief BTW lager is dan €300,- dan geldt de volgende betalingsregeling. De betaling dient plaats te vinden binnen zeven (7) dagen na het ontvangen van de factuur. Na zeven (7) dagen dient het geld op rekening van Easy Catering te staan.
3.2 Indien het factuurbedrag exclusief BTW hoger is dan €300,- dan geldt de volgende betalingsregeling. 50% van het factuurbedrag dient vijf (5) dagen voor aanvang van het evenement op rekening van Easy Catering te staan. De overige 50% van het bedrag dient na zeven (7) dagen na het ontvangen van de factuur op de rekening van Easy Catering te staan.
3.3 Indien het bedrag niet binnen de genoemde tijd is voldaan, zal er een herinnering gestuurd worden. Als de opdrachtgever na de herinnering nog steeds in gebreken is gebleven zal er een aanmaning worden gestuurd. Hierbij komt 8% bovenop het totale bedrag plus €40,- wettelijke onkosten vergoeding.
3.4 Blijft de opdrachtgever ook na de aanmaning in gebreken, dan zal er een incassobureau worden ingezet en zullen alle kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

4. Annulering
4.1 Het kan altijd voorkomen dat er door onvoorziene redenen een evenement geen doorgang kan vinden. Als dit het geval is dient de opdrachtgever die zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 96 uur voor aanvang van het evenement, te melden aan Easy Catering.
4.2 Bij annulering van catering en verhuur binnen 96 uur voor aanvang van het evenement wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht en vindt er geen levering plaats.
4.3 Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor aanvang van het evenement wordt 75% van het factuurbedrag in rekening gebracht en vindt er geen levering plaats.
4.4 Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor aanvang van het evenement wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht en vindt er geen levering plaats.

5. Schade
5.1 Schade aan of vermissing van geleverd materiaal, dient u direct bij het ophalen te melden.
5.2 Schade aan materialen in bruikleen, of vermissing, worden in rekening gebracht.
5.3 Easy Catering stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen van of gebruik van materiaal.

6. Levering
6.1 Bestellingen binnen Nieuw-Lekkerland worden gratis bezorgd. Voor bestellingen buiten Nieuw-Lekkerland rekenen wij € 0,19 exclusief BTW (€ 0,23 inclusief BTW) per gereden kilometer.

7. Klachten
7.1 Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen binnen vier (4) dagen na het evenement gemeld te worden.

8. Vertraging
8.1 Indien de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Easy Catering aan opdrachtgever doorberekend.